Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van CROP Certificering B.V.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Crop Certificering  B.V., gevestigd te Arnhem. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland onder nummer 276/2017. 

 

Artikel 1 – Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Beroepsregelgeving: de gedrags- en beroepsregels waaraan CROP en/of de Medewerkers zijn onderworpen;
  2. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan CROP ter beschikking gestelde informatie of gegevens en alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door CROP vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden;
  3. CROP: Crop Certificering B.V., tevens handelend onder de naam CROP certificering;
  4. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan CROP al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, waaronder begrepen ook bestuurders;
  5. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij CROP zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
  6. Opdrachtgever(s): de natuurlijke perso(o)n(en) of de rechtsperso(o)n(en) die aan CROP de opdracht heeft (hebben) gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden en/of ten behoeve van wie CROP Werkzaamheden (heeft) verricht;
  7. Werkzaamheden: alle door CROP ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door CROP zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor CROP voortvloeiende werkzaamheden.
 2. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door CROP, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen CROP en Opdrachtgever.
 2. Afwijking van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in een door CROP en Opdrachtgever ondertekende overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door CROP uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke personen en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de Werkzaamheden door of vanwege CROP zijn betrokken.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door CROP en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door CROP retour is ontvangen. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op een andere wijze tot stand is gekomen.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 4 – Gegevens Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke CROP naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van CROP te stellen. CROP bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 3. In geval van elektronische verzending van informatie van en namens Opdrachtgever door CROP aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de hiervoor bedoelde elektronisch te verzenden informatie.
 4. CROP heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 5. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat CROP onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn, waaronder – maar niet beperkt tot – een wijziging in de juridische structuur en/of zeggenschapsverhoudingen binnen Opdrachtgever en/of binnen de groep waartoe Opdrachtgever behoort.
 6. Extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor CROP, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verstrekken van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden door Opdrachtgever, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 5 – Uitvoering Opdracht

 1. CROP voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving. CROP is gerechtigd om na totstandkoming van de opdracht maatregelen te nemen die van invloed (kunnen) zijn op de uitvoering van de Opdracht indien de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving dit met zich brengen. CROP is niet gehouden om Opdrachtgever op de hoogte te houden van wijzigingen in wet- en regelgeving betrekking hebbende op en inwerkingtredende na uitvoering van Werkzaamheden.
 2. CROP bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).
 3. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met CROP overeenstemming te hebben bereikt. CROP is gerechtigd derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken, tenzij dit expliciet en schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen.
 4. CROP kan meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt indien deze werkzaamheden voortvloeien uit enige op de Opdracht toepasselijke wet- of (Beroeps)regelgeving.
 5. Indien CROP op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijke gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat CROP in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van CROP noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole-procedures.

 

Artikel 6 – Elektronische communicatie

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en CROP door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (waaronder begrepen doch niet beperkt tot cloud-opslag), netwerken, applicaties of overige elektronische systemen.
 2. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van elektronische communicatie zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van CROP bepalend.
 3. CROP is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CROP.

 

 1. In aanvulling op het vorige lid is CROP niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door of in verband met het opstellen, het deponeren en/of verstrekken van elektronische stukken op basis van voorgeschreven methodes en/of applicaties, waaronder begrepen doch niet beperkt tot formats of portals van derden.

 

Artikel 7 – Geheimhouding

 1. CROP is verplicht tot geheimhouding van door of namens Opdrachtgever verschafte vertrouwelijke Bescheiden van Opdrachtgever tegenover derden, anders dan diegenen die betrokken zijn bij uitvoering van de Werkzaamheden. Deze verplichting geldt niet voor zover CROP verplicht is tot bekendmaking uit hoofde van de wet, enig voorschrift van een orgaan aan het toezicht waarvan CROP is onderworpen, op CROP of op Medewerkers van toepassing zijnde Beroepsregelgeving of een bindende uitspraak van de rechter of een overheidsorgaan en/of bekendmaking noodzakelijk is in het kader van een gedegen beroepsuitoefening en/of vereist is door een brancheorganisatie en/of keurmerkorganisatie in verband waarmee de Bescheiden aan CROP zijn verstrekt.
 2. Opdrachtgever stemt ermee in dat CROP vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan Opdrachtgever, haar cliënten of derden, verwerkt, waaronder begrepen het delen van deze gegevens met gelieerde entiteiten die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband van CROP.
 3. De in het eerste lid opgenomen verplichting is niet van toepassing ingeval de in dat lid genoemde informatie reeds algemeen bekend is of bekend wordt, anders dan als gevolg van een onrechtmatige bekendmaking door CROP. De desbetreffende verplichting laat voorts onverlet het recht van CROP om de in het eerste lid genoemde Bescheiden aan zijn externe adviseurs, waaronder verzekeraars, onder gelijkluidende geheimhoudingsverplichtingen over te leggen. CROP is voorts gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichtte werkzaamheden aan (potentiële) Opdrachtgevers ter indicatie van de ervaring van CROP alsmede is zij gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers.
 4. CROP is niet gerechtigd de Bescheiden die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werden verkregen, tenzij CROP en/of Medewerkers voor zichzelf optreden in een klacht, tucht-, straf-, bestuurs-, fiscale of civielrechtelijke procedure dan wel een (hoger) beroepsprocedure die voortvloeit uit de reglementen van de betreffende brancheorganisatie en/of keurmerkorganisatie als bedoeld in het eerste lid, waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 5. Nadat opdrachtbevestiging door CROP retour is ontvangen heeft CROP het recht om de betreffende brancheorganisatie en/of keurmerkorganisatie als bedoeld in het eerste lid te voorzien van het inspectierapport met resultaten en bij aanvraag door de betreffende brancheorganisatie en/of keurmerkorganisatie als bedoeld in het eerste lid inzicht te geven in het inspectiedossier of vragen die de betreffende brancheorganisatie en/of keurmerkorganisatie als bedoeld in het eerste lid stelt te beantwoorden. Voornoemde rechten van CROP gelden slechts indien en voor zover de betreffende inspectie heeft plaatsgevonden in het kader van een keurmerk, accreditatie, certificatie en/of lidmaatschap met betrekking tot voornoemde organisaties.
 6. Tenzij daartoe door CROP voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever (de inhoud van) de opdrachtbrief, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van CROP of delen daarvan, niet aan derden verstrekken dan wel bekendmaken, indien deze niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien. Het voorgaande geldt echter behoudens een wettelijke verplichting tot verstrekking of bekendmaken en het recht van Opdrachtgever deze informatie aan zijn externe adviseurs onder gelijkluidende geheimhoudingsverplichtingen te verstrekken of bekend te maken.
 7. CROP en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.
 8. Bij overtreding door Opdrachtgever van het in artikel 7 lid 6 opgenomen verbod verbeurt Opdrachtgever aan CROP - zonder dat een nadere aanmaning of ingebrekestelling is vereist - een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ter hoogte van € 25.000, onverminderd het recht van CROP om een schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

 1. CROP behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten die CROP gebruikt of heeft gebruikt dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld tijdens de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtgever of hieruit voortvloeiend, behoren toe aan CROP.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop intellectuele eigendomsrechten van CROP rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan CROP gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het eerste lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CROP aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door CROP. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
 4. Ten behoeve van het verrichten van Werkzaamheden voor Opdrachtgever en/ of cliënten van CROP is CROP gerechtigd om de kennis, ervaring en algemene vaardigheden, die CROP als gevolg van het verrichten van de Werkzaamheden heeft verkregen, te gebruiken en verder te ontwikkelen.
 5. Bij overtreding van een in dit artikel opgenomen verbod is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd aan CROP ter hoogte van € 25.000, onverminderd het recht van CROP om een schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 9 – Termijnen

 1. Indien tussen Opdrachtgever en CROP een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en CROP in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd. Het voorgaande laat onverlet het recht van CROP tot het opschorten van de uitvoering van de opdracht als bedoeld in artikel 4 lid 4.
 2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en CROP is overeengekomen.
 3. De Opdracht kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – niet door Opdrachtgever wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij CROP de Opdracht ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan CROP na afloop van de overeengekomen termijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

 

Artikel 10 – Honorarium en kosten

 1. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is CROP gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en CROP hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 2. Het honorarium van CROP inclusief de eventuele eenmalige jaarkosten, wordt voorafgaand aan de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en CROP hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Het honorarium van CROP is exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. CROP heeft het recht om een voorschot te vragen van Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever is tot uiterlijk 3 weken voor de inspectiedatum eenmalig gerechtigd de inspectie kosteloos te verplaatsen naar een andere datum. Bij verplaatsing binnen 3 weken voor de inspectiedatum en/of bij de tweede en opvolgende verplaatsingen worden er door CROP voor iedere verplaatsing kosten in rekening gebracht conform de volgende tarieven:
  1. 10% van het van toepassing zijnde inspectietarief bij annuleren of verzetten binnen 3 tot 2 weken voor de inspectiedatum;
  2. 25% van het van toepassing zijnde inspectietarief bij annuleren of verzetten binnen 2 tot 1 week voor de inspectiedatum;
  3. 50% van het van toepassing zijnde inspectietarief bij annuleren of verzetten binnen 1 week voor de inspectiedatum.
 4. De (dagdeel)tarieven voor de door de CROP uit te voeren Werkzaamheden worden jaarlijks vastgesteld. De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de Overeenkomst verrichte Werkzaamheden. Indien door toedoen van de Opdrachtgever of wanneer blijkt dat de inspectie niet binnen de normtijd kan worden uitgevoerd, de uit te voeren Werkzaamheden meer tijd vergen dan bij Overeenkomst is vastgelegd, is de CROP gerechtigd deze extra tijd op basis van een dagdeeltarief in rekening te brengen.
 5. De in rekening gebrachte tarieven zijn afhankelijk van de normtijden. De normtijden zijn op aanvraag bij CROP beschikbaar.

 

Artikel 11 – Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan CROP verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van CROP.
 2. Klachten of bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is CROP gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.   
 4. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door CROP gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, met dien verstande dat de gemaakte kosten tenminste 15% bedragen van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,- (exclusief omzetbelasting). De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
 6. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om op eerste verzoek van CROP onverwijld (aanvullende) zekerheid te stellen in een door CROP te bepalen vorm, onder meer indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van CROP daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is CROP gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan CROP uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

Artikel 12 – Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de Bescheiden waarover de Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan CROP te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft CROP de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 

Artikel 13 – Opschortingsrecht

 1. CROP is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door CROP hebben ondergaan.

 

Artikel 14 – Tussentijdse beëindiging van de Opdracht

 1. Opdrachtgever en CROP kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. Aan zowel CROP als Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien:
  1. de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake daarvan in verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81 BW).
  2. de andere partij niet in staat is haar schulden te voldoen;
  3. een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd;
  4. de andere partij een schuldsanering treft; of
  5. indien de op CROP toepasselijke wet- en/of (Beroeps)regelgeving dat met zich brengt.
 4. Indien tot (tussentijdse) beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft CROP recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die CROP reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden  (zoals – onder meer – eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).

 

Artikel 15 – Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens CROP in verband met het verrichten van Werkzaamheden door CROP, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Opdrachtgever zal eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen CROP en niet tegen Medewerkers van CROP.
 2. CROP is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door CROP.
 3. CROP is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden die door CROP zijn ingeschakeld. CROP zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 4. CROP is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan CROP onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 5. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgang van bij CROP of derden opgeslagen Bescheiden of tijdens vervoer of verzending van Bescheiden is voor Opdrachtgever, ongeacht of de opslag, het vervoer of de verzending plaatsvindt in opdracht van Opdrachtgever of niet.
 6. CROP is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van CROP voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door CROP uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 7. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van CROP beperkt tot maximaal drie keer het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt de beperking van het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in verband met de Opdracht in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 200.000,-, per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen - gezien de omvang van de Opdracht of de risico’s die met de Opdracht gepaard gaan - reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken van dit maximum. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.
 8. De in het zesde en zevende lid gestelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid tegenover meerdere Opdrachtgevers; alsdan betaalt CROP aan alle Opdrachtgevers gezamenlijk niet meer uit dan tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van CROP voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door CROP uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico (lid 6) respectievelijk drie maal het bedrag van het honorarium dat in rekening is gebracht aan Opdrachtgevers en in geval van een duurovereenkomst drie maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in verband met de Opdracht in rekening is gebracht aan Opdrachtgever, met een maximum van € 200.000,- (lid 7).
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van CROP of haar leidinggevend management.
 10. Opdrachtgever vrijwaart CROP voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan CROP geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 11. Opdrachtgever vrijwaart CROP voor aanspraken van derden (Medewerkers van CROP en door CROP ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden, welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

 

Artikel 17 – Vertrouwelijkheid, bewaring en eigendom van het dossier

CROP houdt ter zake van de opdracht een dossier aan. CROP neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van het dossier te waarborgen en de dossiers te bewaren gedurende een periode die voor een goede beroepsuitoefening aanvaardbaar is en die in overeenstemming is met de wet- en (Beroeps)regelgeving inzake bewaartermijnen. De dossiers zijn eigendom van CROP.

 

Artikel 18 – Afstand van rechten

Het niet direct afdwingen van enig recht of enige bevoegdheid zal de rechten en bevoegdheden van CROP onder deze Opdracht niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Opdracht zal uitsluitend van kracht zijn indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin CROP gevestigd is.
 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij CROP zelf en/of (hoger) beroep in te stellen bij instanties conform de reglementen van de betreffende brancheorganisaties en/of keurmerkorganisaties  en/of, indien en voor zover van toepassing, een geschil voor te leggen aan het tuchtrechtorgaan van de beroepsorganisatie waarvan de Medewerker lid is.

 

Artikel 20 – Reparatieclausule

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst – automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

 

Amersfoort, 12 september 2017