man en vrouw achter laptop

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Normec Fair Labour Certification B.V. (Normec FLC), gevestigd te Geldermalsen.

Artikel 1 – Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Beroepsregelgeving: de gedrags- en beroepsregels waaraan Normec FLC en/of de Medewerkers zijn onderworpen;

b. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Normec FLC ter beschikking gestelde informatie of gegevens en alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Normec FLC vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden;

c. Normec FLC: Normec Fair Labour Certification B.V., tevens handelend onder de naam CROP certificering;

d. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan Normec FLC al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, waaronder begrepen ook bestuurders;

e. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Normec FLC zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;

f. Opdrachtgever(s): de natuurlijke perso(o)n(en) of de rechtsperso(o)n(en) die aan Normec FLC de opdracht heeft (hebben) gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden en/of ten behoeve van wie Normec FLC Werkzaamheden (heeft) verricht;

g. Werkzaamheden: alle door Normec FLC ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door Normec FLC zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Normec FLC voortvloeiende werkzaamheden.

2. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Normec FLC, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Normec FLC en Opdrachtgever.

2. Afwijking van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in een door Normec FLC en Opdrachtgever ondertekende overeenkomst of opdrachtbevestiging.

3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Normec FLC uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke personen en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de Werkzaamheden door of vanwege Normec FLC zijn betrokken.

5. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Normec FLC gebonden aan de Beroepsregelgeving. Deze regelgeving kan ook van toepassing zijn op de Opdrachtgever.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. Iedere aanbieding en/of offerte van Normec FLC is vrijblijvend. De geldigheidsduur van de offerte is 30 dagen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

2. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de Overeenkomst door beide partijen of door aanvang van de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst door Normec FLC.

3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 4 – Gegevens Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Normec FLC naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Normec FLC te stellen. Normec FLC bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.

3. In geval van elektronische verzending van informatie van en namens Opdrachtgever door Normec FLC aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de hiervoor bedoelde elektronisch te verzenden informatie.

4. Normec FLC heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 5 – Uitvoering Opdracht
1. Normec FLC voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving. Normec FLC is gerechtigd om na totstandkoming van de opdracht maatregelen te nemen die van invloed (kunnen) zijn op de uitvoering van de Opdracht indien de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving dit met zich brengen. Normec FLC is niet gehouden om Opdrachtgever op de hoogte te houden van wijzigingen in wet- en regelgeving betrekking hebbende op en inwerkingtredende na uitvoering van Werkzaamheden.

2. Normec FLC bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).

3. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Normec FLC overeenstemming te hebben bereikt. Normec FLC is gerechtigd derden bij de uitvoering van de Opdracht te betrekken.

4. Normec FLC kan meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt indien deze werkzaamheden voortvloeien uit enige op de Opdracht toepasselijke wet- of (Beroeps)regelgeving, ook indien Opdrachtgever hiervoor niet expliciet toestemming heeft verleend.

5. Indien Normec FLC op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijke gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Normec FLC in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Normec FLC noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole-procedures.

5. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Normec FLC onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn, waaronder – maar niet beperkt tot – een wijziging in de juridische structuur en/of zeggenschapsverhoudingen binnen Opdrachtgever en/of binnen de groep waartoe Opdrachtgever behoort.

6. Extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Normec FLC, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verstrekken van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden door Opdrachtgever, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 6 – Elektronische communicatie
1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Normec FLC door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (waaronder begrepen doch niet beperkt tot cloud-opslag), netwerken, applicaties of overige elektronische systemen.

2. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van elektronische communicatie zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Normec FLC bepalend.

3. Normec FLC is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Normec FLC.

4. In aanvulling op het vorige lid is Normec FLC niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door of in verband met het opstellen, het deponeren en/of verstrekken van elektronische stukken op basis van voorgeschreven methodes en/of applicaties, waaronder begrepen doch niet beperkt tot formats of portals van derden.

 

Artikel 7 – Geheimhouding
1. Normec FLC is verplicht tot geheimhouding van door of namens Opdrachtgever verschafte vertrouwelijke Bescheiden van Opdrachtgever tegenover derden, anders dan diegenen die betrokken zijn bij uitvoering van de Werkzaamheden. Deze verplichting geldt niet voor zover Normec FLC verplicht is tot bekendmaking uit hoofde van de wet, enig voorschrift van een orgaan aan het toezicht waarvan Normec FLC is onderworpen, op Normec FLC of op Medewerkers van toepassing zijnde Beroepsregelgeving of een bindende uitspraak van de rechter of een overheidsorgaan en/of bekendmaking noodzakelijk is in het kader van een gedegen beroepsuitoefening en/of vereist is door een brancheorganisatie en/of keurmerkorganisatie in verband waarmee de Bescheiden aan Normec FLC zijn verstrekt.

2. Opdrachtgever stemt ermee in dat Normec FLC vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan Opdrachtgever, haar cliënten of derden, verwerkt, waaronder begrepen het delen van deze gegevens met gelieerde entiteiten die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband van Normec.

3. De in het eerste lid opgenomen verplichting is niet van toepassing ingeval de in dat lid genoemde informatie reeds algemeen bekend is of bekend wordt, anders dan als gevolg van een onrechtmatige bekendmaking door Normec FLC. De desbetreffende verplichting laat voorts onverlet het recht van Normec FLC om de in het eerste lid genoemde Bescheiden aan zijn externe adviseurs, waaronder verzekeraars, onder gelijkluidende geheimhoudingsverplichtingen over te leggen. Normec FLC is voorts gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichtte werkzaamheden aan (potentiële) Opdrachtgevers ter indicatie van de ervaring van Normec FLC alsmede is zij gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers.

4. Normec FLC is niet gerechtigd de Bescheiden die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werden verkregen, tenzij Normec FLC en/of Medewerkers voor zichzelf optreden in een klacht, tucht-, straf-, bestuurs-, fiscale of civielrechtelijke procedure dan wel een (hoger) beroepsprocedure of een procedure die voortvloeit uit de reglementen van de betreffende brancheorganisatie en/of keurmerkorganisatie als bedoeld in het eerste lid, waarbij deze informatie van belang kan zijn.

5. Nadat opdrachtbevestiging door Normec FLC retour is ontvangen heeft Normec FLC het recht om de betreffende brancheorganisatie en/of keurmerkorganisatie als bedoeld in het eerste lid te voorzien van het inspectierapport met resultaten en bij aanvraag door de betreffende brancheorganisatie en/of keurmerkorganisatie als bedoeld in het eerste lid inzicht te geven in het inspectiedossier of vragen die de betreffende brancheorganisatie en/of keurmerkorganisatie als bedoeld in het eerste lid stelt te beantwoorden. Voornoemde rechten van Normec FLC gelden slechts indien en voor zover de betreffende inspectie heeft plaatsgevonden in het kader van een keurmerk, accreditatie, certificatie en/of lidmaatschap met betrekking tot voornoemde organisaties.

6. Tenzij daartoe door Normec FLC voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever (de inhoud van) de opdrachtbrief, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Normec FLC of delen daarvan, niet aan derden verstrekken dan wel bekendmaken, indien deze niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien. Het voorgaande geldt echter behoudens een wettelijke verplichting tot verstrekking of bekendmaken en het recht van Opdrachtgever deze informatie aan zijn externe adviseurs onder gelijkluidende geheimhoudingsverplichtingen te verstrekken of bekend te maken.

7. Normec FLC en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

8. Bij overtreding door Opdrachtgever van het in artikel 7 lid 6 opgenomen verbod verbeurt Opdrachtgever aan Normec FLC – zonder dat een nadere aanmaning of ingebrekestelling is vereist – een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ter hoogte van € 25.000, onverminderd het recht van Normec FLC om een (aanvullende) schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendom
1. Normec FLC behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten die Normec FLC gebruikt of heeft gebruikt dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld tijdens de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtgever of hieruit voortvloeiend, behoren toe aan Normec FLC.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop intellectuele eigendomsrechten van Normec FLC rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Normec FLC gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het eerste lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Normec FLC aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door Normec FLC. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

4. Ten behoeve van het verrichten van Werkzaamheden voor Opdrachtgever en/ of cliënten van Normec FLC is Normec FLC gerechtigd om de kennis, ervaring en algemene vaardigheden, die Normec FLC als gevolg van het verrichten van de Werkzaamheden heeft verkregen, te gebruiken en verder te ontwikkelen.

5. Bij overtreding van een in dit artikel opgenomen verbod is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd aan Normec FLC ter hoogte van € 25.000, onverminderd het recht van Normec FLC om een (aanvullende) schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 9 – Termijnen
1. Indien tussen Opdrachtgever en Normec FLC een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Normec FLC in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd. Het voorgaande laat onverlet het recht van Normec FLC tot het opschorten van de uitvoering van de opdracht als bedoeld in artikel 4 lid 4.

2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Normec FLC is overeengekomen.

3. De Opdracht kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – niet door Opdrachtgever wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Normec FLC de Opdracht ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan Normec FLC na afloop van de overeengekomen termijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

 

Artikel 10 – Honorarium en kosten
1. Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst, lonen en/of prijzen en/of andere tariefbepalende factoren een wijziging ondergaan, is Normec FLC gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Normec FLC hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

2. Normec FLC is in ieder geval gerechtigd jaarlijks haar tarieven te indexeren op basis van de CBS dienstenprijsindex.

3. Het honorarium van Normec FLC inclusief de eventuele eenmalige jaarkosten, wordt voorafgaand aan de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Normec FLC hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Het honorarium van Normec FLC is exclusief omzetbelasting. Normec FLC heeft het recht om een voorschot te vragen van Opdrachtgever.

4. De Opdrachtgever is tot uiterlijk 3 weken voor de inspectiedatum eenmalig gerechtigd de inspectie kosteloos te verplaatsen naar een andere datum of te annuleren. Bij verplaatsing/annulering binnen 3 weken voor de inspectiedatum en/of bij de tweede en opvolgende verplaatsingen worden er door Normec FLC voor iedere verplaatsing kosten in rekening gebracht conform de volgende tarieven:

a. 25% van het van toepassing zijnde inspectietarief bij annuleren of verzetten binnen 3 tot 2 weken voor de inspectiedatum;

b. 50% van het van toepassing zijnde inspectietarief bij annuleren of verzetten binnen 2 tot 1 week voor de inspectiedatum;

c. 75% van het van toepassing zijnde inspectietarief bij annuleren of verzetten binnen 1 week voor de inspectiedatum.

5. De (dagdeel)tarieven voor de door de Normec FLC uit te voeren Werkzaamheden worden jaarlijks vastgesteld. De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de Overeenkomst verrichte Werkzaamheden. Indien door toedoen van de Opdrachtgever of wanneer blijkt dat de inspectie niet binnen de normtijd kan worden uitgevoerd, de uit te voeren Werkzaamheden meer tijd vergen dan bij Overeenkomst is vastgelegd, is de Normec FLC gerechtigd deze extra tijd op basis van een dagdeeltarief in rekening te brengen.

6. De in rekening gebrachte tarieven zijn afhankelijk van de normtijden. De normtijden zijn op aanvraag bij Normec FLC beschikbaar.

 

Artikel 11 – Betaling
1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Normec FLC verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum, door middel van overmaking op een door Normec FLC aan te wijzen bankrekening.

2. Klachten of bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Normec FLC gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

4. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Normec FLC gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, met dien verstande dat de gemaakte kosten tenminste 15% bedragen van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,- (exclusief omzetbelasting). De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

5. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.

6. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om op eerste verzoek van Normec FLC onverwijld (aanvullende) zekerheid te stellen in een door Normec FLC te bepalen vorm, onder meer indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Normec FLC daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Normec FLC gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Normec FLC uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

7. Normec FLC is gerechtigd betalingen van facturen van een latere datum eerst te verrekenen met nog openstaande facturen en de daarmee verband houdende wettelijke handelsrente.

8. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

 

Artikel 12 – Reclames
1. Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de Bescheiden waarover de Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Normec FLC te kenbaar te worden gemaakt.

2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is tevens niet gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot bepaalde werkzaamheden, de betalingsverplichting uit te stellen of te weigeren van de andere geleverde werkzaamheden door Normec FLC dan waarop de reclame geen betrekking heeft.

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Normec FLC de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 

Artikel 13 – Opschortingsrecht
1. Normec FLC is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Normec FLC hebben ondergaan.

 

Artikel 14 – Tussentijdse beëindiging van de Opdracht
1. Opdrachtgever en Normec FLC kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen de beëindiging of tegen de opzegtermijn verzetten.

2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

3. Aan zowel Normec FLC als Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot opzegging van de Overeenkomst zonder opzegtermijn slechts toe indien:

a. de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake daarvan in verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81 BW);

b. een van de partijen haar activiteiten staakt;

c. de andere partij niet in staat is haar schulden te voldoen;

d. een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd;

e. de andere partij een schuldsanering treft; of

f. indien de op Normec FLC toepasselijke wet- en/of (Beroeps)regelgeving dat met zich brengt;

4. Indien Normec FLC op basis van informatie tot het oordeel komt dat sprake is of kan zijn van een onwenselijke situaties, waaronder begrepen schijnconstructies, het (bewust) omzeilen van regels, het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie aan Normec FLC, of dat de onafhankelijkheid van Normec FLC door handelen van Opdrachtgever in het geding komt, dan is Normec FLC gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen.

5. Indien tot (tussentijdse) beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Normec FLC recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Normec FLC reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).

6. Normec FLC behoudt zich het recht voor in geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd om bij elke periodieke handeling met betrekking tot beheer en onderhoud te beoordelen of Opdrachtgever en/of de uitvoering van de Overeenkomst voor Normec FLC, op door haar te bepalen eisen, acceptabel is. Als zulks niet het geval is, heeft Normec FLC het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder inachtneming van de opzegtermijn.

 

Artikel 15 – Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Normec FLC in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Normec FLC in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid en vrijwaringen
1. Normec FLC is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor schade indien, en voor zover dat in deze algemene voorwaarden is bepaald.

2. Mocht aansprakelijkheid van Normec FLC, met inachtneming van de navolgende artikelen, komen vast te staan, dan is deze beperkt tot het bedrag van het honorarium dat in de 12 maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakend handelen[1] in rekening is gebracht bij Opdrachtgever. De aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat de verzekering van Normec FLC maximaal uitkeert.

3. Mocht aansprakelijkheid van Normec FLC komen vast te staan dan is Normec FLC uitsluitend gehouden tot vergoeding van de directe schade. Tot de directe schade behoort in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, gevolgschade, waardevermindering van producten evenmin indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Normec FLC.

4. Normec FLC is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden die door Normec FLC zijn ingeschakeld. Normec FLC zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

5. Normec FLC is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Normec FLC onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

6. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgang van bij Normec FLC of derden opgeslagen Bescheiden of tijdens vervoer of verzending van Bescheiden is voor Opdrachtgever, ongeacht of de opslag, het vervoer of de verzending plaatsvindt in opdracht van Opdrachtgever of niet.

7. Normec FLC is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht, dan wel in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.

8. De in dit artikel gestelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid tegenover meerdere Opdrachtgevers; alsdan betaalt Normec FLC aan alle Opdrachtgevers gezamenlijk niet meer uit dan het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in verband met de Opdracht in rekening is gebracht aan Opdrachtgever.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of grove schuld in de zin van bewuste roekeloosheid van Normec FLC of haar leidinggevend management.

10. Opdrachtgever vrijwaart Normec FLC voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Normec FLC geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

11. Opdrachtgever vrijwaart Normec FLC voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden, welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

12. Schade als genoemd in lid 1 van dit artikel dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan schriftelijk aan Normec FLC te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn schriftelijk ter kennis van Normec FLC is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Opdrachtgever aantoont dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

 

Artikel 17 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan Normec FLC zijn toe te rekenen, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien waren. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Normec FLC opgeschort.

2. Tot de in artikel 17.1 genoemde omstandigheden worden onder meer gerekend:, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen, stakingen, overheidsmaatregelen, maatregelen van overheidswege, extreme weers- en /of verkeersomstandigheden, oorlogsomstandigheden, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en niet voorzienbare stagnatie bij derden waarvan Normec FLC voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is.

3. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Normec FLC niet mogelijk is, langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Normec FLC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 18 – Vertrouwelijkheid, bewaring en eigendom van het dossier
Normec FLC houdt ter zake van de opdracht een dossier aan. Normec FLC neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van het dossier te waarborgen en de dossiers te bewaren gedurende een periode die voor een goede beroepsuitoefening aanvaardbaar is en die in overeenstemming is met de wet- en (Beroeps)regelgeving inzake bewaartermijnen. De dossiers zijn eigendom van Normec FLC.

 

Artikel 19 – Afstand van rechten
Het niet direct afdwingen van enig recht of enige bevoegdheid zal de rechten en bevoegdheden van Normec FLC onder deze Opdracht niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Opdracht zal uitsluitend van kracht zijn indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht en forumkeuze
1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Normec FLC gevestigd is.

3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Normec FLC zelf en/of (hoger) beroep in te stellen bij instanties conform de reglementen van de betreffende brancheorganisaties en/of keurmerkorganisaties.

 

Artikel 21 –Slotbepalingen
1. Opdrachtgever stemt er mee in dat Normec FLC het recht heeft om de algemene voorwaarden tijdens de looptijd van de overeenkomst tussentijds eenzijdig te wijzigen. Normec FLC brengt Opdrachtgever hiervan uiterlijk 14 dagen na wijziging van de algemene voorwaarden op de hoogte.

2. In geval van verschillen tussen deze algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

 

Geldermalsen, versie mei 2019.

[1] Onder het schadeveroorzakend handelen wordt verstaan de handeling die rechtstreeks tot schade heeft geleid.

 

 

Op de hoogte blijven? Meld u gratis aan voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu